Huishoudelijk Reglement

Waar veel mensen samen hun hobby bedrijven en plezier maken, zijn gezamenlijke afspraken de basis van een harmonieus verenigingsleven.
Daarom hebben we een ‘huishoudelijk reglement’. Natuurlijk zijn de regels slechts een ‘houvast’. Waar het steeds om gaat is ‘lekker vliegen’ en hobbyen, met respect en ruimte voor die ander.

Huishoudelijk Reglement

Art 1 Doel

De Zoetermeerse Luchtvaartclub “Los van de Grond” stelt zich ten doel de luchtvaartgezindheid op te wekken en aan te wakkeren en in goede banen te leiden, alsmede de kennis van de luchtvaart te verbreiden en aan te kweken. Maar in het bijzonder is het streven er op gericht de leden te doen deelnemen aan de Modelvliegsport en eventueel aan andere takken van de luchtvaartsport.

Art 2 Middelen

Ter bevordering van dit doel kunnen onder meer de volgende middelen worden aangewend:
a. Het bouwen en beproeven van en het experimenteren met modelvliegtuigen.
b. Het deelnemen aan en organiseren van wedstrijden met modelvliegtuigen.
c. Het houden en organiseren van lezingen, filmvoorstellingen, cursussen, vergaderingen, excursies en tentoonstellingen.
d. Het deelnemen aan de door de afdeling Modelvliegtuigsport van de KNVvL georganiseerde luchtvaartdagen, luchtvaartkampen en club wedstrijden met modelvliegtuigen.
e. Het aan de leden ter lezing geven van luchtvaartlectuur.

Art 3 Leden

De clubleden worden onderscheiden in juniorleden, seniorleden en aspirant-leden. Alle leden van de ZLC zijn tevens lid van de KNVvL.
Juniorleden: zij die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, doch nog niet die van 18 jaar.

Seniorleden: zij die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Aspirant-leden: elke nieuwe aanmelding wordt, op datum van binnenkomst, geregistreerd op een wachtlijst en binnen het voltallige ZLC Bestuur gecommuniceerd. Het bestuur beslist aan de hand van de ruimte in de ledenlijst of toelating mogelijk is. Om kennis te maken met elkaar en de clubafspraken wordt je, na het voldoen van het contributie inclusief inschrijfgeld, eerst toegelaten als aspirant-lid voor een periode van minimaal 6 tot maximaal 12 maanden. Na goedkeuring van het ZLC bestuur en in overleg met het aspirant-lid volgt daarna een definitief Junior of Senior ZLC Lidmaatschap.

Donateurs: zij die de club met een bedrag van minimaal €25,- per jaar willen steunen.

Ereleden: zijn zij die gedurende langere tijd zich buitengewoon ingespannen hebben voor de club. Zij worden door het bestuur gekozen. Een erelid betaalt, zolang hij lid wenst te blijven, geen jaarlijkse clubcontributie.

Art 4 Contributie

Alle junior- en seniorleden moeten de door die vereniging vast te stellen contributie betalen. De contributie moet vóór het begin van het verenigingsjaar rechtstreeks aan de ZLC worden voldaan.
In het jaar van toetreding wordt deze contributie verhoogd met inschrijfkosten. De contributie bestaat uit 2 delen t.w. clubcontributie en KNVvL contributie. Beide contributies moeten rechtstreeks aan de ZLC worden voldaan. De ZLC draagt zorg voor het afdragen van de KNVvL contributie. De betaling dient te geschieden vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar IBAN: NL45ABNA0625571568 ten name van Z.L.C. Los van de grond te Zoetermeer. Indien de verschuldigde contributie niet op 1 dec. op rekening van de ZLC staat, zal de ZLC het betreffende lidmaatschap beëindigen met onmiddellijke ingang.

Art 5 Inschrijfgeld

Junior-, senior- en aspirant-leden betalen bij toetreding tot de club €10,00 inschrijfgeld.

Art 6 Lidmaatschap

Bij toetreding wordt men lid voor het lopende verenigingsjaar (kalenderjaar).
Het Junior en Senior lidmaatschap wordt automatisch van jaar tot jaar verlengd.
Wanneer men vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar heeft opgezegd houdt het lidmaatschap op met ingang van het nieuwe verenigingsjaar (kalenderjaar).

Art 7 Bestuur

Het bestuur bestaat uit minstens 3 en hoogstens 9 leden.
Het bestuur moet minimaal de volgende functies omvatten:
voorzitter, secretaris, penningmeester.
De bestuursleden hebben zitting voor 2 jaar, jaarlijks treedt de helft van het bestuur af volgens een rooster, zij zijn onmiddellijk herkiesbaar.
Is het aantal bestuursleden oneven, dan zal het ene jaar de helft van het aantal naar boven en het andere jaar de helft van het aantal naar beneden worden afgerond.
De dagelijkse leiding van de club berust bij de voorzitter, secretaris, penningmeester en de bouwleider.
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit noodzakelijk acht, doch tenminste éénmaal per twee maanden, en ook wanneer ten minste de helft van het aantal leden dit wenst.
Alle besluiten ter vergadering worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
De voorzitter brengt op de jaarlijkse Algemene Vergadering de genomen bestuur besluiten ter kennis van de leden.

Art 8 Jaarvergadering

Tenminste éénmaal per jaar, zo mogelijk in de maand januari, wordt een Algemene Jaarvergadering uitgeschreven.
Hiervoor worden alle junior- en seniorleden uitgenodigd.
De agenda, vergezeld van de oproep, moet tenminste 7 dagen van tevoren worden verzonden en onder andere de volgende punten bevatten:
a. Bestuursverkiezing.
b. Verkiezing Kascontrole-commissie.
c. Notulen vorige vergadering.
d. Jaarverslag van de secretaris en jaarverslag van de penningmeester.

Stemrecht hebben die leden die ten minste 3 maanden Junior of Senior lid zijn.
De verkiezing geschiedt bij acclamatie of schriftelijk.
Wanneer bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen heeft herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigden.
Is ook daarbij geen meerderheid verkregen dan beslist het lot.

Art 9 Verslag

Van de Jaarvergadering wordt een verslag door de secretaris gemaakt.

Art 10 Kascontrole-commissie

Op de Algemene Jaarvergadering wordt uit de leden een commissie van 3 personen gekozen die tenminste éénmaal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester controleert en hiervan aan de leden verslag uitbrengt tijdens de Algemene Jaarvergadering.

Art 11 Terrein bepalingen

Alle bepalingen en voorwaarden die door derden (o.a. Gemeente) worden gesteld, zullen in een Terrein-reglement worden vastgelegd en bij het Huishoudelijk-reglement gevoegd.
Overtreding van de bepalingen die in het Terrein-reglement zijn vastgelegd, kunnen tot schorsing en ontzegging van de toegang tot een terrein leiden, tenzij het bestuur of de ledenvergadering zulks anders beslist.
Het is Junior en Senior leden toegestaan om incidenteel een introducé mee te nemen die wil vliegen. De introducé dient in het bezit te zijn van een geldig KNVvL-lidmaatschapkaart en brevet. Het betreffende lid is verantwoordelijk voor de introducé en dient zich vooraf te melden bij het bestuur of de aanwezige terreincommissaris.

Art 12 Slotbepaling

Voor alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, zo nodig na overleg te hebben gepleegd met het afdelingsbestuur Modelvliegtuigsport van de KNVvL.

Behandeld en goedgekeurd in de oprichtingsvergadering die plaats vond op woensdag 4 april 1979 in het “Kruispunt” aan de Osylaan 2 te Zoetermeer.
Opnieuw vastgesteld door de Algemene Jaarvergadering gehouden op 10 maart 2000.
Opnieuw vastgesteld door de extra ledenvergadering gehouden op 12 januari 2001.
Opnieuw vastgesteld door de ALV gehouden op 11 mei 2007.

Opnieuw vastgesteld door de ALV gehouden op 26 febr.2010.
voorzitter: J.A. Fioole secretaris: C. de Jonge

Statuten

De statuten van een vereniging zijn de grondregels welke volgens de wet zijn voorgeschreven. Een wijziging in de statuten vindt altijd plaats door tussenkomst van een notaris en moet in een algemene (leden) vergadering worden voorgelegd en goedgekeurd.
Hier vind u de statuten als pdf