Tag archieven: lidmaatschap

Aanmeldformulier

Aanmelden kan via het onderstaande formulier. Vul de gegevens in en verstuur. Je ontvangt een uitnodiging om eens kennis te komen maken.
Natuurlijk ben je ook zonder uitnodiging welkom op de ‘bouwavonden’ of op het veld.

Welkom! Als je lid wilt worden van de Zoetermeerse Luchtvaartclub “Los van de Grond” vul dan op deze site het aanmeldformulier in en verzend het formulier door op de knop 'verzenden' te klikken.

Per e-mail ontvang je een uitnodiging om op een clubavond je aanmelding door te nemen, wat verwacht je van de ZLC en wat verwacht de ZLC van jou.

Kan je al vliegen of heb je les nodig. Waar vlieg je voornamelijk mee?

Samen nemen de reglementen van de ZLC nog eens door. Hierbij krijg je een informatie boekje waarin alle informatie nog eens is vermeld.

Voordat je als beginner een vliegtuig met zender koopt is het raadzaam om op de club advies in te winnen met betrekking tot de mode van de zender en geschikte toestellen!

Aanmeldformulier
* indicates required field

Contributie

Contributie ZLC 2019

Bestaande leden 2019 Senior

(per 1-1-2019

18 jaar of ouder)

Junior

(per 1-1-2019

jonger dan 18 jaar)

Deelnemer NK drone racen 

(per 1-1-2019

inclusief KNVvL lidmaatschap)

Deelnemer NK drone racen 

(per 1-1-2019

Al in bezit KNVvL lidmaatschap zelf of via andere club)

Contributie ZLC €17,50 €17,50
Contributie KNVvL €50,- €26,-  €50,-
 Donateurschap  €17,50 €17,50
Bijdrage NK Droneracen €32,50 €32,50
Totaal €67,50 €43,50 €100,00 €50,00

Contributie

De contributie bestaat uit 2 delen t.w. clubcontributie en KNVvL-contributie. Beide contributies moeten rechtstreeks aan de ZLC worden voldaan. De ZLC draagt zorg voor het afdragen van de KNVvL contributie. De betaling dient te geschieden vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar op IBAN: NL45ABNA0625571568 ten name van Z.L.C. Los van de grond te Zoetermeer. Indien de verschuldigde contributie niet op 1 dec. op rekening van de ZLC staat, zal de ZLC het betreffende lidmaatschap beëindigen met onmiddellijke ingang.

Deelname NK Droneracen 2019

De deelname aan bestaat uit 3 delen t.w. het donateurschap van de ZLC, de KNVvL contributie en de bijdrage aan het NK Droneracen. Voor deelnemers die al een KNVvL lidmaatschap hebben via een andere KNVvL Modelvliegclub of individueel is er een aparte optie. De betaling voor deelname is via de directe link op het aanmeld formulier VOORAF te voldoen. Zonder volledig ingevuld inschrijfformulier en juiste betaling is deelname aan het NK Droneracen 2019 niet mogelijk.

Terreinreglement

Het Terreinreglement bestaat uit
· 1 Voorwaarden voor toelating
· 2 Algemene voorschriften
· 3 Gedragsregels in de readybox
· 4 Vliegvoorschriften
· 5 Indeling vliegterrein
· 6 Taakomschrijving terreincommissaris
· 7 Geluidsmeting volgens FAI

1 Voorwaarden voor toelating

 1. Lidmaatschap ZLC. (Min. leeftijd 12 jaar)
 2. Op uitnodiging van een ZLC lid en toestemming van het bestuur of terreincommissaris.
 3. Geldige W.A. verzekering.
 4. Zender en ontvanger moeten zijn goedgekeurd.
 5. Iedere modelvlieger dient zich strikt aan het reglement te houden, geldend voor het modelvliegveld.
 6. Van de modelvlieger die zich akkoord verklaard met de voorwaarden wordt een lidmaatschapskaart uitgereikt, waarmee hij/zij toestemming krijgt om op het vliegterrein van de ZLC te vliegen onder het toezicht van een brevethouder. Na het behalen van het vliegbrevet is zelfstandig vliegen onder genoemde voorwaarden toegestaan.
 7. De vliegers mogen het vliegterrein uitsluitend gebruiken voor de beoefening van de modelvliegsport, voor hun eigen rekening en risico.
 8. Belangstellenden c.q. potentiële leden mogen op het platform worden toegelaten wanneer toestemming is verleend door een terreincommissaris of bestuurslid.
 9. Ten behoeve van het gebruik en het beheer van het vliegterrein zijn voorwaarden en gebruiksregels van kracht, naar welke het bezoekende en gebruikmakend publiek zich dient te gedragen of te voldoen.
  Aan degene die zich niet aan de gestelde voorwaarden wenst te houden of te voldoen, kan de toegang tot het vliegterrein worden ontzegd.

2 Algemene voorschriften

 1. Zonder toestemming van de ZLC is vliegen op het terrein verboden.
 2. Het modelvliegen vindt plaats onder toezicht van (een) door de ZLC aangestelde terreincommissaris(sen). De autoriteit van de terreincommissaris moet door de modelvliegers worden aanvaard. Zijn aanwijzingen met betrekking tot vlieggedrag dienen strikt te worden opgevolgd.
 3. Bij meningsverschillen tussen de modelvliegers en het recreatiepubliek, dient de modelvlieger zich in verbinding te stellen met de terreincommissaris.
 4. De auto’s van modelvliegers dienen te worden geparkeerd op het, door de ZLC aangewezen, parkeerplaatsen.
 5. De modelvliegers zijn verplicht het terrein netjes achter te laten, vliegtuigdelen dienen te worden meegenomen en mogen niet worden achtergelaten.
 6. Op zater-, zon-, en feestdagen mag uitsluitend worden gevlogen onder toezicht van een terreincommissaris. Op werkdagen dient minstens één brevethouder aanwezig te zijn.
 7. Het besturen van modelvliegtuigen in combinatie met het gebruik van alcohol houdende dranken of drugs is per definitie VERBODEN.
  Hierbij dient ook te worden gedacht aan de invloed die bepaalde medicijnen op de mens hebben, uitgedrukt in de zin: “kan de rijvaardigheid beïnvloeden”
 8. Modelvliegers zijn niet alleen civielrechtelijk maar ook straf-rechtelijk aansprakelijk voor hun handelingen.
 9. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan goederen, voor persoonlijk letsel, of voor ander ongerief door of ten gevolge van het modelvliegen op het veld ontstaan.
 10. Het is verboden om een zender in bedrijf te stellen, terwijl men niet over de juiste vrije frequentie beschikt ( Lidmaatschapskaart in frequentiekast) (Indien men niet in het bezit is van de benodigde frequentie plaats in de frequentiekast, dient men de zendantenne ingeschoven te houden of de zender uit te schakelen,bezitters van zenders met een zgn. korte antenne, dienen deze te verwijderen.Zonder frequentiekaart zender niet in bedrijf hebben)
 11. Alleen door de PTT toegestane frequenties mogen worden gebruikt.(incl.2,4 Ghz)
 12. Het model moet duidelijk leesbaar zijn voorzien van de naam en adres van de eigenaar.
 13. Modelvliegers, die zich niet aan de regels houden, kunnen door de terreincommissaris een vliegverbod opgelegd krijgen. Daarna kan hun door het bestuur de toegang tot het veld worden ontzegd of geschorst worden.
 14. Een ZLC-lid is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn introducé(s) op het terrein.
 15. Alvorens men met een model de lucht in kan moet het model eerst gekeurd worden. Bij goedkeuring wordt een ZLC registratie nummer uitgegeven en deze dient op het model aangebracht te worden. Zonder goedkeuring en registratie nummer is het verboden met betreffende model te vliegen.
 16. Door instructeurs van de ZLC wordt op verzoek les gegeven. De instructie periode wordt afgesloten met het behalen van een brevet A.
 17. Op de vlieglocaties van de ZLC wordt om en om gevlogen met vleugelmodellen en helikopters.(dus niet gelijktijdig) De terreincommissaris bepaalt dit.
 18. Vermijdt het vol gas vliegen zoveel mogelijk. De huizen komen steeds dichterbij te staan en het geluid kan voor veel bewoners irritant zijn. Voorkom klachten. We willen toch blijven vliegen?

3 Gedragsregels in de readybox

 1. Vliegtuigen moeten zodanig opgesteld worden dat men elkaar niet hindert, normaal geldt dat wie later komt achteraan moet aansluiten.
 2. Motoren mogen in de pits worden gestart.
 3. Voor het langdurig proefdraaien of afstellen dient een stille hoek van het vliegterrein te worden opgezocht. Langdurig draaien van motoren in de readybox is niet toegestaan.
 4. De modelvlieger moet er voor waken dat anderen geen hinder of gevaar ondervinden van draaiende motoren cq. propellers.
 5. In de pits moeten vliegtuigen en helikopters met draaiende motoren altijd worden vastgehouden.
 6. Vrij taxiën in, vanuit en naar de readybox is niet toegestaan, het toestel dient na het starten:
  • a) opgenomen te worden, of
  • b) worden vastgehouden bij bv. de staart totdat het toestel veilig buiten de pits is gebracht.
 7. Het frequentie bezit dient direct na het vliegen te worden verwijderd uit de frequentiekast/paal.

4 Vliegvoorschriften

 1. Volgens de voorschriften van gemeente Zoetermeer mag er gevlogen worden van 10.00 tot 21.00 uur van maandag t/m zaterdag. Op zondag van 12.00 tot 21.00 uur of tot zonsondergang, als deze eerder ondergaat.
 2. Het maximale aantal vliegtuigen wat zich gelijktijdig in de lucht mag bevinden is 3 (hierbij geldt dat het maximale aantal modellen waarvan de motor loopt, 3 bedraagt) Elektromodellen uitgezonderd.
 3. De modelvliegers dienen zich te houden aan de voorschriften en bepalingen opgenomen in de luchtvaartwet, regeling modelvliegtuigen.
  Deze bepalingen houden het volgende in:
  a. maximale vlieghoogte is 100 meter.
  b. maximaal toegestaan gewicht van een modelvliegtuig is 20 kg.
 4. Modelvliegtuigen met een verbrandingsmotor moeten zijn voorzien van een deugdelijke demper.
 5. De maximale geluidsproductie is 80 dB(A) op 7 meter, gemeten volgens FAI-regels.
 6. Een modelvliegtuig met een verbrandingsmotor, moet gecertificeerd zijn met een geluidsrapport.
  Voor niet gecertificeerde motorvliegtuigen geldt een vliegverbod.
 7. Minimale vlieghoogte buiten het start- en landing gebied is 10 meter, opstijgen en landen niet inbegrepen.
 8. Vliegen boven de hoofden van de toeschouwers, boven aangrenzende weg ,container/zitplaatsen en boven auto’s is ten strengste verboden.
 9. Motorvliegtuigen, die binnen de geluidsnorm vallen, maar geluid veroorzaken met een hoog irritatiegehalte (veel hoge tonen), kunnen ook een vliegverbod worden opgelegd.
 10. Modelvliegers houden zich buiten de landingsstrip op, in de nabijheid van de readybox, als niet daadwerkelijk wordt gevlogen.
 11. Nadat de modelvlieger een frequentie bezit in de frequentiekast/paal heeft geplaatst, begeeft hij/zij zich naar de readybox en neemt van daaruit een aanvang met de vlieghandelingen, deze worden eveneens daar beëindigd.
 12. Er mag alleen worden gevlogen binnen het gebied zoals aangegeven is op de plattegrond.
 13. Start en landing moet duidelijk aan de mede-piloten worden kenbaar gemaakt.
 14. Voordat de start en/of landingsbaan wordt betreden dient toestemming te worden gevraagd aan de mede-piloten.
 15. Helikopters dienen te starten en landen op de heli-hoover plaats zoals aangegeven is op de plattegrond.
 16. Modellen mogen niet over de readybox, de toeschouwers, wegen,container en bebouwing vliegen.
 17. Na het vliegen moet de zender worden uitgeschakeld en de antenne worden ingeschoven of verwijderd, een zgn, korte antenne moet altijd worden verwijderd. Lidmaatschapskaart gelijk uit frequentie kast/paal nemen.
 18. Bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere toestellen in de lucht kan (kunnen) de aanwezige terreincommissaris(sen) een, tijdelijk, vast vliegcircuit voorschrijven om de veiligheid te bevorderen.
 19. Per direct wordt een ieder door vliegleider aangesproken op zijn gedrag als dit in strijd is met de geldende regels en de veiligheid of overlast in het geding is. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van de vliegleider zal direct overgegaan worden op het schorsen van het betreffende clublid. Discussie hierover is op het veld niet mogelijk. De clubkaart zal, in afwachting van de rapportage aan het bestuur, worden ingenomen en het clublid is met onmiddellijke ingang geschorst. Het bestuur neemt op grond van de rapportage, en nadat het clublid is gehoord, een uiteindelijke beslissing voor welke periode het clublid geschorst zal blijven.
 20. Elk incident dient aan (een lid van) het bestuur gemeld te worden. Bij het niet naleven van de meldplicht volgt automatisch een schorsing voor een nader vast te stellen tijd.
  • In geval van schorsing zal geen restitutie van (een deel) van de contributie plaatsvinden.
  • Conform de afspraken heeft de schorsing een minimale periode van 3 (drie) maanden.
  • Afhankelijk van de ernst van het incident, en bij herhaling, kan in het uiterste geval het clublid geroyeerd worden.

5 Indeling vliegterrein

 1. Piloten, die vliegen, staan bij elkaar op de readybox. Deze box wordt aangegeven door een pylon.
 2. Helikopter-vliegers staan tijdens hooveren en vliegen op de box voor heli-piloten.

6 Taakomschrijving Terreincommissaris

 1. Het toezien op naleving van het reglement.
 2. De terreincommissaris is gerechtigd, bij aanwezigheid van meerdere zenders die op dezelfde frequentie werken, een tijdslimiet aan het gebruik van de frequentie te stellen.
 3. De terreincommissaris rapporteert ernstige overtredingen aan het ZLC-bestuur.
 4. Meningsverschillen tussen terreincommissarissen en leden dienen aan het ZLC-bestuur te worden voorgelegd.
 5. Controleren op het ZLC lidmaatschap.
 6. Controleren of er geluidsrapporten aanwezig zijn.
 7. De daartoe door het ZLC-bestuur gemachtigde personen mogen het vliegexamen afnemen en het vliegbrevet ondertekenen.
 8. De daartoe door het ZLC-bestuur gemachtigde terreincommissarissen mogen de geluidsmetingen uitvoeren en de geluidsmeetrapporten ondertekenen. Er wordt gemeten volgens de FAI meetmethode.
 9. Motorvliegtuigen, die binnen de geluidsnorm vallen, maar geluid veroorzaken met een hoog irritatiegehalte (veel hoge tonen), kunnen ook een vliegverbod worden opgelegd.
 10. Beroep tegen een vliegverbod is schriftelijk mogelijk bij het ZLC-bestuur. De uitspraak van het bestuur is bindend.
 11. De terreincommissaris is herkenbaar aan een oranje jack.

7 Geluidsmeting volgens FAI

Voor radiobestuurde modellen mag het max. geluidsniveau niet meer bedragen, dan 80dB (A) op 7 meter afstand.(2 takt motoren). De ZLC hanteert daarnaast voor 4 takt motoren een maximaal geluidsniveau van 85 dB (A). Voor alle benzine motoren geldt een maximaal geluidsniveau van 89 dB. (A) Voor turbine motoren is een waarde nog niet bekend. Deze mogen vooralsnog niet met vol gas vliegen.
Het geluid moet op de volgende wijze worden gemeten:
· Standaard meting
Het model wordt op een draaibaar platform geplaatst, 1.0 m boven de grond. De microfoon wordt op 7 m benedenwinds van het te meten model geplaatst, eveneens op 1.0 m boven de grond. Met de motor vol gas draaiend wordt het platform 360 graden gedraaid, waarbij op iedere 45 graden wordt gestopt, om een meting te verrichten. Het gemiddelde van de acht metingen wordt beschouwd als het geluisniveau van het model. Metingen zijn niet geldig, als de windsnelheid groter is dan 5m/sec (3-4 op de schaal van Beaufort). De metingen moeten boven kort gras worden uitgevoerd. Er mogen zich geen objecten, welke het geluid kunnen weerkaatsen, op minder dan 30 m afstand van het model of microfoon bevinden.
· Versnelde meting
Een snelle check kan worden uitgevoerd met het model op de grond en de neus in de windrichting, met de motor vol gas draaiend. De geluidsmeter wordt op 3 m afstand en 30 cm boven de grond gehouden. Er wordt loodrecht op de vliegrichting ter hoogte van de motor en aan de uitlaatzijde gemeten.
Boven een hard oppervlak (bv tegels) is het maximum toegestane geluidsniveau 95 dB (A), boven gras 93 dB (A).